Privacyverklaring Consumer Behaviour Lab

Consumer Behaviour Lab ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Consumer Behaviour Lab acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.consumerbehaviourlab.nl en gerelateerde websites en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20-7-2023

Privacyverklaring Het Consumer Behaviour Lab   

Het Consumer Behaviour Lab  , gevestigd aan Helftheuvelweg 11 5222 AV Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.consumerbehaviourlab.nl
Helftheuvelweg 11
5222 AV Den Bosch
31 73 208 00 09

Het Consumer Behaviour Lab is een Nederlands Marktonderzoekbureau gevestigd op Helftheuvelweg 11 in Den Bosch. Het Consumer Behaviour Lab   is opgericht in 2019 en vertaalt meningen en gedrag van consumenten in adviezen voor opdrachtgevers. Dit stelt hen in staat om hun producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van consumenten en klanten. Wij verwerken persoonsgegevens van (ex-)klanten, prospects en websitebezoekers en persoonsgegevens van deelnemers aan marktonderzoek (hierna “Respondent(en)”). Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Persoonsgegevens (ex-)klanten, prospects en websitebezoekers

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Consumer Behaviour Lab   verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.consumerbehaviourlab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Consumer Behaviour Lab   verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Het Consumer Behaviour Lab   analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Het Consumer Behaviour Lab   volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Consumer Behaviour Lab   bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, bedrijf: zolang als je bent ingeschreven voor de maillijst van Het Consumer Behaviour Lab    
- Naam, e-mailadres, bankgegevens: zolang je klant bent bij Het Consumer Behaviour Lab  
- Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en cv van sollicitanten: gedurende het sollicitatieproces, bij afwijzing maximaal een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Consumer Behaviour Lab   deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Consumer Behaviour Lab   blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Het Consumer Behaviour Lab   jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Consumer Behaviour Lab   gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het Consumer Behaviour Lab   gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Consumer Behaviour Lab   en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar www.consumerbehaviourlab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Consumer Behaviour Lab   neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via www.consumerbehaviourlab.nl.

Persoonsgegevens respondenten

Wij zijn een onderzoeksbureau en verwerken uw persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en vaak hebben zij uw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd u uit te nodigen voor marktonderzoek. Wanneer we u uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij u over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen nagaan of zij uw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen uw gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heeft u daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. U bepaalt of u deel wilt nemen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door Het Consumer Behaviour Lab benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers.